"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Geneza

Gmina Moszczenica jest liderem innowacji- wśród wszystkich gmin wiejskich w kraju została wybrana „Najbardziej innowacyjną gminą w Polsce” a także została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Tytuł został przyznany w plebiscycie organizowanym przez Rzeczpospolitą i był między innymi efektem ciężkiej pracy, zaangażowania, kreatywności i otwartości na współpracę pomiędzy władzami lokalnymi a Politechniką Częstochowską, z którą zrealizowano projekt o wartości ponad 12 mln zł: E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyforwemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin". Podjęte działania, których rozszerzenie i kontynuacja znajduje miejsce w niniejszym projekcie wynikają z wnikliwej analizy potrzeb jakiej dokonała Gmina Moszczenica wśród przedsiębiorców i ogółu społeczeństwa w trakcie przygotowywania Aktualizacji Strategii Gminy Moszczenica na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na problemy wynikające z diagnozy społeczno-gospodarczej regionu, badań, analiz, spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami: rosnące bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem i odpływ młodych wykształconych ludzi z Gminy jaki i z województwa, niski wskaźnik przedsiębiorczości w tym działalności innowacyjnej, niewykorzystanie dogodnego położenia terenów inwestycyjnych w regionie, tradycyjne technologie w produkcji, ograniczona chłonność rynku regionalnego na lokalne produkty, niewystarczający potencjał przetwórczy produktów rolnych, słaba promocja środowisk biznesowych, w tym producentów (przetwórców) i produktów rolniczych, brak współpracy z partnerami z kraju i zagranicy. Przyjęta do realizacji w gminie strategia jest spójna z celami krótko- i długofalowymi projektu, którymi są:

  • Podejmowanie działań zmierzających do promowania walorów Gminy Moszczenica i woj. łódzkiego w zakresie lokalizowania inwestycji w szczególności Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych,
  • Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu za granicą przez przedsiębiorstwa z terenu gminy i regionu,
  • Budowę sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej zmierzającej do zwiększenia liczby inwestycji zagranicznych na terenie gminy i w regionie,
  • Zwiększenie konkurencyjności lokalnych produktów i usług poprzez tworzenie powiązań kooperacyjnych,
  • Promowanie rozwiązań ukierunkowanych na budowę międzynarodowej przewagi konkurencyjnej gminy i regionu,
  • Tworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów pochodzących z różnych branż i dziedzin,
  • Wspieranie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji w szczególności: Informatyka i telekomunikacja oraz Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze i Energetyka (w tym OZE).